Privacy Verklaring

Honden Coach Angie gevestigd aan, Heullaan 1B 3227 AJ OUDENHOORN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


www.hondencoachangie.nl

Heullaan 1B

3227 AJ OUDENHOORN

06 18508674


Angela Noordzij-Baven is de Functionaris Gegevensbescherming van Honden Coach Angie zij is te bereiken via info@hondencoachangie.nl 
Honden Coach Angie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Honden Coach Angie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Honden Coach Angie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?


Honden Coach Angie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden?


Honden Coach Angie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken?


Honden Coach Angie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Honden Coach Angie en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondencoachangie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Honden Coach Angie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?


Honden Coach Angie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@hondencoachangie.nl

Algemene Voorwaarden

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

 1. Alle tussen Honden Coach Angie en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn
  overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst
  waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 Cursus

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
  verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
  het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de
  kosten voor het cursusmateriaal en de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de
  mogelijkheden van de hondenschool ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald
  kunnen worden.
 9. De Martin Gaus Hondenscholen hechten veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken – uiteraard binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners (Royal Canin b.v. en Reaal Dier & Zorg verzekeringen). Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar
  inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld
  gegeven.
 3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling
  ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist
  betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 10. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 11. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur/gedragstherapeut u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)
 13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 14. Honden Coach Angie wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 15. Als er op het eigen terrein van het gedrags- en opleidingscentrum een
  hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van
  vervuiling.
 16. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om binnen te roken.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
  (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Honden Coach Angie.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur(s) van Honden Coach Angie.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Honden Coach Angie voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,
  conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.